Successen als raadslid

Ik zit niet in de raad om me te vervelen. Iedere dag weer zet ik me in voor een groen, sociaal en rechtvaardig Midden-Groningen. Het valt niet mee, maar iedere stap richting een eerlijkere wereld is er één. Hoe klein die stap ook is.

Solidair met Ter Apel

De opvangcrisis zorgt voor veel onrust en debat in Nederland. De Groninger gemeenten, en met name de gemeente Westerwolde, zijn hier de dupe van. Zo zien we dat veel gemeenten in Nederland weinig of zelfs geen asielzoekers opvangen. 

In deze motie riep ik samen met de PvdA, D66, CU en CDA de rest van Nederland op om solidair te zijn met de Groninger gemeenten door óók asielzoekers op te vangen. Daarnaast riep ik op om als Midden-Groningen zélf ook bij te dragen aan het ontlasten van de opvanglocatie in Ter Apel. 

Nachtelijke duisternis 

 Midden-Groningen is een bijzondere mix van stedelijk gebied en landelijk gebied. Dat is ook terug te zien in de licht-emmissiekaart. Verstedelijkte gebieden zijn een stuk verlichter dan de landelijke gebieden. Donkerte wordt vaak als een erg vanzelfsprekende waarde gezien, maar op het moment dat de altijd vanzelfsprekende de donkerte van een gebied aangetast wordt, dan leren we hoeveel waarde we daar eigenlijk aan hechten. Zo zien we dat wijdverspreide en ongecontroleerde toepassing van kunstlicht voor een onnatuurlijk licht-donkerpatroon zorgt, wat kan leiden tot verstoring van het bioritme van mensen en dieren. 

Daarom heb ik - samen met de PvdA, D66, SP en CU - een amendement ingediend om donkerte te waarborgen in de omgevingsvisie. Dat is unaniem aangenomen!

Initiatiefvoorstel regenboogbeleid

Mijn grootste succes tot nu toe: het initiatiefvoorstel regenboogbeleid! Samen met D66, PvdA en CDA heb ik dit voorstel ingediend. In het voorstel roepen we het college van B&W op om aan de slag te gaan met regenboogbeleid. Daarmee zetten we in op het vergroten van de weerbaarheid, sociale acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI+ gemeenschap. 

"Iedereen moet in Midden-Groningen kunnen zijn wie die wil zijn. Dat is hoe het voorstel begint. Een Midden-Groningen waarin het niet uitmaakt wat je huidskleur is, wat je geslacht of je gender is en waarin je net zo ‘normaal’ bent als je homoseksueel bent, als dat je heteroseksueel bent. Een Midden-Groningen waar je niet meer uit de kast hoeft te komen. Daar gaat het vandaag over." 

Aanpak sociale veiligheid jeugd

In Midden-Groningen voelen veel kinderen zich onveilig. Midden-Groningen is het centrum van ingewikkelde jeugdproblematiek. Vaak hangt dat samen met financiële armoede, maar het gevoel van onveiligheid is niet opgelost als alleen de financiële armoede wordt aangepakt.

Ook de sociale veiligheid is namelijk een grote factor in de jeugdproblematiek. Veel jeugdigen voelen zich onveilig, omdat zij het slachtoffer zijn van intimidatie, geweld, uitsluiting of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. In een motie heb ik het college dan ook opgeroepen om tot een integrale aanpak ‘bevordering sociale veiligheid jeugd’ te komen, samen met scholen, partners uit het jeugddomein. Hierin staat beschreven hoe de gemeente gaat werken aan een veilig gevoel op straat voor kinderen. 

Ecologische plus bij zonneprojecten

Duurzame energie is een must. Immers staan we voor de grote uitdaging om onze planeet leefbaar te houden. Toch mag duurzame energie niet zomaar ten koste gaan van natuur. Daarom is het belangrijk dat we als gemeente goed waarborgen. 


Samen met de SP heb ik ervoor gezorgd dat in de vergunningverlening voor nieuwe zonneparken een meerwaarde voor natuur en milieu voorwaardelijk is. Initiatiefnemers zijn verplicht om een ecologische nulmeting uit te voeren en een ecologisch beheerplan op te stellen,  zodat de ecologische waarde van het gebied minimaal neutraal blijft. 

Heel Midden-Groningen wipt!

We staan voor een grote opgave om de gemeente klimaatbestendiger te maken. Midden-Groningen is relatief groen, maar in verstedelijkte kernen valt er nog veel te winnen. Vooral armere wijken zijn ontzettend betegeld, waardoor mensen sneller last krijgen van hittestress. We kunnen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen door groen aantrekkelijker te maken. 

In een motie, mede-ingediend door de SP en D66, vroeg ik het college om deel te nemen aan het NK-tegelwippen. Daarnaast vroeg ik het college te onderzoeken op welke manier de gemeente groen ter beschikking kan stellen voor inwoners en welke andere stimulerende maatregelen genomen kunnen worden, zoals een vergroeningssubsidie. 

Keti Koti ook in Midden-Groningen

 Met ondersteuning van de PvdA, D66, SP en CDA heb ik een motie ingediend om Keti-Koti vanaf 2023 ieder jaar in Midden-Groningen te vieren. Tijdens Keti-Koti wordt de slavernij herdacht en vieren we dat de slavernij is afgeschaft. in 2023 jaar is dat 150 jaar geleden. 

Ook in Midden-Groningen hebben we een grote groep mensen die nazaat is van tot slaaf gemaakten of contractarbeiders. Door Keti-Koti in Midden-Groningen te vieren, werken we aan erkenning en bewustwording. Dat is immers de eerste stap naar een écht inclusieve samenleving! 

Eerlijk en duurzaam stikstofbeleid

Op mijn initiatief heeft GroenLinks samen met de PvdA, SP, D66 en CU voorgesteld een eerlijk en duurzaam stikstofbeleid te komen, met respect voor mens, dier en natuur. De motie roept het college op om een brief te sturen naar de provincie, waarin we vragen om

  • eerlijk perspectief en meer zekerheid voor de boeren
  • landbouwbeleid van onderop, waarbij met name boeren en natuurorganisaties als volwaardige gesprekspartners worden meegenomen
  • en betere hulp voor boeren bij de overstap van klassieke landbouwmethoden naar natuur inclusieve- en ketenlandbouw. 

Jongerenparticipatie 

Jongeren zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Immers zijn zij de toekomst voor wie de huidige politiek besluiten neemt. Toch vond ik het vreemd dat we vooral óver jongeren praten, in plaats van mét jongeren. 
Daarom heb ik met D66, BBB-LMG en het CDA een motie ingediend om in Midden-Groningen een jongerenparticipatiestrategie op te stellen. Uiteindelijk is het doel om ervoor te zorgen dat jongeren structureel een stem krijgen in de politieke besluitvorming.